Velkommen til hjemmesiden for læreverket

 

Diagram

Description automatically generated

 

Fra Bilag til Bruk

Innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse

 

Læreverket består av en lærebok, en arbeidsbok og denne hjemmesiden

 

Forfatter:
John Christian Langli

Diagram

Description automatically generated

 

 

Dette er andre utgave av læreboken. Boken er ajourført med lovendringer per 1. juni 2022. Det er en god del endringer og jeg tror endringene har forbedret strukturen og gjort boken enda mer lettlest enn den foregående utgaven. Kommentarer til bøkene, forslag til forbedringer, rapportering om feil og uklarheter m.m. kan du sende til frabilagtilbruk@gmail.com.

 

 

Innholdsoversikt

 

Bærekraftsrapportering

Rettelser i læreboken, 2. utgave, 1. opplag, 2022.

Rettelser i arbeidsboken (2. utgave, 1. opplag 2022)

Regnskapsanalyse – fordelinger for nøkkeltall

Arbeidsbok – Excelfiler med grunnlagstall for oppgaver

Arbeidsbok – Løsningsforslag på oppgaver uten løsningsforslag

 

Bærekraftsrapportering

 

Finansregnskapet er ikke egnet til å vise hvordan foretaket påvirkes av klimaendringer eller hvordan foretaket påvirker klimaet. Her kan du lese om emnet:

·         Eide Fjordbruk AS tar klimaet på alvor og viser det ved å publisere svært mye bærekraftsinformasjon i årsrapporten. I tillegg utgir Eide Fjordbruk AS et eget klimaregnskap.

·         Nordic Sustainability Reporting Standards, se https://www.nsrs.eu/. Standarden er tilrettelagt for små og mellomstore bedrifter av blant annet Regnskap Norge (organisasjonen for autoriserte regnskapsførere).

·         Accountancy Europe’s Tre-trinnsmodell for bærekraftsrapportering. Veiledningen er tiltenkt brukt av små og mellomstore bedrifter.

·         Oslo Børs veiledning om ESG-rapportering

 

 

Rettelser i læreboken (2. utgave, 1. opplag, 2022)

Dette er 2. utgave av boken. Mange av feilene og uklarhetene i 1. utgave er nå blitt rettet opp og jeg håper at boken er riktig. Men erfaringene har lært meg at det er vanskelig å få alt riktig, så det kan være feil (kanskje særlig der hvor boken er skrevet om og hvor det er nytt stoff). Finner du feil og uklarheter i læreboken? Sende meg en epost til frabilagtilbruk@gmail.com og jeg vil legge ut en rettelse her. 

·         S. 118: 2. avsnitt. Utsagnet om at det ikke er viktig å få alle sifrene riktig, må modifiseres fordi det kan være viktig. Når det gjelder innrapportering av skatt, arbeidsgiveravgift og mva., må kontoene være riktige. Det er for eksempel avgjørende at man bruker konto 2700 og 2710 riktig (mva. tas opp i kapittel 15). Dette avsnittet vil bli skrevet om i neste utgave.

·         S. 269 og tabellen Rowder: Bokføringen av bilag 4 skal være tilsvarende bilag 1, dvs. debet bank med 725, kredit utg. mva. med 145 og kredit salgsinntekt med kr 580. I kolonnen Delsum blir saldo på 1920 kr 1570, saldo på konto 2700 Utg. mva. kr -314 og saldo på konto 3000 kr -556.

·         S. 292, tabellen for årssiffermetoden. I kolonnen IB skal tallene for år 2 være 3 000 og tallet for år 3 være kr 1 000. Da blir det sammenheng mellom tallene som er oppgitt som UB i foregående år.

 

Tilbake til toppen av siden

Rettelser i arbeidsboken (2. utgave, 1. opplag 2022)

Dette er 2. utgave av boken. Mange av feilene og uklarhetene i 1. utgave er nå blitt rettet opp, men av erfaring vet jeg at det er vanskelig å få alt riktig. Finner du feil og uklarheter i læreboken, sende en epost til frabilagtilbruk@gmail.com og jeg vil legge ut en rettelse her.

 

Rettelser:

·         Oppgave 7.3 b: På linjen for bilag 11 skal beløpet være -277 000 begge steder.

·         Oppgave 7.4 c: Drivstofflager skal endres til Varelager. 

·         Løsningsforslag oppgave 7.4. Spørsmål b: Bilag 11 skal beløpet være -277 000 (og ikke -77 000). Spørsmål c: Drivstofflager skal endres til Varelager.  

·         Løsningsforslag oppgave 13.2 og 13.3. I kolonne 3 skal det står 60 på linjen for konto 8960 Overført til egenkap. og tabellen skal utvides med linjen Kontrollsum. 

·         Løsningsforslag oppgave 13.7, oppgave b. Bokføringen av bilag 4 skal være lik bokføringen av bilag 3.

·         Løsningsforslag oppgave 28.4. I nest siste setning er et tall feil. Rettelsene (som er satt i kursiv) endrer setningen til: «dvs. (94 940 – 68 460 =) kr 26 480 før skatt og (kr 26 480 …»

·         Løsningsforslag oppgave 36.6. Teksten etter komma i siste setning i første kulepunkt på s. 495 skal være «men det synes som Riis har bedre likviditet enn HC i 2017 fordi HC har likviditetsgrad 1 under 1 og negativ arbeidskapital.»

 

Regnskapsanalyse – fordelinger for nøkkeltall

 

I kapitlene om regnskapsanalyse blir det forklart hvordan vi kan vurdere hvor gode eller dårlige nøkkeltall er ved å sammenlikne et foretaks nøkkeltall med nøkkeltallene til andre foretak. I læreboken vises fordelingene til en del nøkkeltall ved hjelp av regnskapstallene til norske AS fra årene 2013, 2014 og 2015. I tabellene på bokens hjemmeside har jeg brukt nyere regnskapstall, og tallene er hentet fra årsregnskapene for 2015, 2016 og 2017. Dataene jeg bruker, er levert av Experian AS.

 

Tabellene finner du her (tabellene vil bli oppdatert i løpet av høsten 2022)

Om beregningene

Når man skal beregne nøkkeltall ved hjelp av foretakenes offisielle årsregnskaper, må vi passe på at fordelingene som viser hva som er normalt eller typisk, ikke blir misvisende fordi foretak har sendt inn regnskaper med feil, at vi blir lurt av fortegnsskift eller får misvisende verdier på grunn av forholdstall som «eksploderer» på grunn av nevnere nær null. Du finner nærmere forklaringer på fortegnsskift og små nevnere i læreboken. For å unngå disse feilkildene har jeg brukt følgende regler og filtre:

·         Kun aksjeselskaper med sum eiendeler eller sum driftsinntekter over 1 million kroner i årene 2015, 2016 eller 2017 er inkludert i beregningene.

·         Nøkkeltallene er definert som i læreboken "Fra Bilag til Bruk". 

·         Totalkapitalens rentabilitet (TKR) er satt til manglende tallverdi hvis TKR er mindre enn -100 prosent eller større enn +100 prosent.

·         Styrets forslag til utbytte ført som kortsiktig gjeld er medregnet som egenkapital med mindre annet blir oppgitt.

·         Egenkapitalens rentabilitet (EKR) er kun beregnet for foretak med positiv egenkapital (dvs. at EKR ikke blir beregnet for foretak med negativ egenkapital).

·         EKR er satt til manglende tallverdi (missing observation) hvis EKR er mindre enn -200 prosent eller større enn +200 prosent.

·         Foretak med bransjetilhørighet i næringsgruppene offentlig forsvar og internasjonale organisasjoner er utelatt fra beregningene.

·         Egenkapitalprosenten er satt til manglende tallverdi (missing observation) hvis egenkapitalprosenten er større enn +100 prosent eller mindre enn -100 prosent.

·         Fordelingen til følgende forholdstall er trimmet ved å fjerne 1 prosent av observasjonene i hver hale (dvs. at 1 prosent av de mest ekstreme observasjonene i hver ende av fordelingen er fjernet): Bruttofortjeneste, driftsmargin, ebit, resultatgrad, likviditetsgrad 1, likviditetsgrad 2, rentedekningsgrad, finansieringsgrad, arbeidskapital (i kr 1 000), arbeidskapital i prosent av sum driftsinntekter, gjeldsandel, langsiktig gjeldsandel og kortsiktig gjeldsandel

·         Kredittid kunder, lagertid for varer og kredittid leverandører (alle i dager) er satt til manglende tallverdi hvis forholdstallet gir en tallverdi større enn 2 år.

 

Det er først når du skal replikere mine beregninger at disse filtrene og reglene blir viktige.

 

 

Tilbake til toppen av siden

Arbeidsbok – Excelfiler med grunnlagstall for oppgaver

 

I arbeidsboken er det mange oppgaver hvor utgangspunktet er en tabell med tall. En del av disse tallene finner du i Excel-filer du kan laste ned.

·         Kap. 2 (oppgavene 2.2 og 2.7)

·         Kap. 9 (oppgavene 9.3 og 9.6)

·         Kap. 17 (oppgavene 17.1, 17.2 og 17.3)

·         Kap. 31 (oppgavene 31.14 og 31.15)

·         Kap. 32 (oppgavene 32.9, 32.10 og 32.12)

·         Kap. 33 (oppgavene 33.4, 33.7, 33.8 og 33.9)

·         Kap. 34 (oppgavene 34.2, 34.3, 34.4 og 34.5)

·         Kap. 35 (oppgavene 35.3, 35.7, 35.8, 35.9 og 35.10)

·         Kap. 36 (oppgavene 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6 og 36.7)

 

 

 

Tilbake til toppen av siden

 

Arbeidsbok – Løsningsforslag på oppgaver uten løsningsforslag

 

Løsningsforslag i Excel:

·         Oppgave 7.7

·         Oppgave 8.10

·         Oppgavene 12.16 og 12.17

 

Tilbake til toppen av siden