Velkommen til hjemmesiden for læreverket:

 

Fra Bilag til Bruk

Innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse

 

Læreverket består av en lærebok, en arbeidsbok og denne hjemmesiden

 

Forfatter:
John Christian Langli

Arbeidsbok-til-Fra-bilag-til-bruk_Fotokreditering-Gyldendal

 

Innholdsoversikt

 

Rettelser i læreboken, 1. utgave, 1. opplag, 2018.

Rettelser i læreboken, 1. utgave, 2. opplag, 2019

Rettelser i arbeidsboken, 1. utgave, 1. opplag 2019

Rettelser i arbeidsboken, 1. utgave, 2. opplag 2020

Regnskapsanalyse – fordelinger for nøkkeltall

Arbeidsbok – Excelfiler med grunnlagstall for oppgaver

Arbeidsbok – Løsningsforslag på oppgaver uten løsningsforslag

 

Rettelser i læreboken, 1. utgave, 1. opplag, 2018.

Her finner du oversikten over feil, unøyaktigheter og andre ting som er oppdaget i 1. utgave, 1. opplag av pensumboken (utgitt i 2018), og som er rettet i 2. opplag av pensumboken (trykket i 2019). Du kan laste ned en pdf-versjon av rettelsene her.

 

Finner du feil og uklarheter som ikke fremgår av listen? Sende en epost til frabilagtilbruk@gmail.com om feilen/uklarheten. Du må også se listen over rettelser til 2. opplag nedenfor, siden det er rettelser i der som også gjelder 1. utgaven.

 

Tilbake til toppen av siden

Rettelser i læreboken, 1. utgave, 2. opplag, 2019

Finner du noe du mener er feil, send en epost til frabilagtilbruk@gmail.com. Er det feil, blir rettelsen lagt ut på denne siden.

·         s. 202 bilag 10 annen setning: Det skal stå «Tapet bokføres kredit konto 1500 Kundefordringer med kr 12 500 og ….»

·         S. 282 tabellen Aroma 1. I panel B, C og D skal kolonneoverskriften «Kjøp» byttes ut med «Avskr.».

·         s. 301, første avsnitt i kap. 21.4: Beløpet skal være kr 14 000 hvert år (ikke kr 12 000).

·         s. 302, siste setning i første avsnitt under tabellen Georgine 1: Beløpet skal være kr 18 000 (og ikke kr 10 000).

·         s. 326, nest siste avsnitt før kap. 24.4. Beløpet i parentesen på kr 159 859 skal være kr 159 589.

·         s. 374, tabell Willway AS: Kontrollsummen skal være kr 0 i alle kolonner.

·         s. 375, tabell Lossius: Det er en «t» for mye i navnet på konto 8990. Navnet skal være «Overføring udekket tap».

·         s. 394 siste avsnitt: Første ord skal være «Permanente».

·         s. 395, tabell 31.1, første eksempel under punktet 2 Regnskapsmessig inntekt som ikke er en skattepliktig inntekt: Her skal «mottatt aksjeutbytte» byttes ut med «aksjesalgsgevinster».

·         s. 428, punkt 10. Nest siste setning skal være «Når vi skal gå fra ORFS til KFOA, må derfor gevinsten trekkes fra.»

·         s. 462. I siste setning i første avsnitt skal det deles på 261,1, slik at riktig parentes blir (=(202,9 – 261,1) x 100 / 261,1).

·         s. 470, siste avsnitt, 5 linje: Regnestykket skal være (29,7 – 2,6) = 27,1.

·         s. 472. Første kulepunkt under tabell 35.4, første setning: «både eierne og» skal slettes, slik at avslutningen av setningen blir «… er høyere enn risikoen til kreditorene».

 

 

Tilbake til toppen av siden

Rettelser i arbeidsboken, 1. utgave, 1. opplag 2019

Nedenfor finner du feil som er oppdaget i arbeidsboken. Finner du noe annet du mener er feil, send en epost til frabilagtilbruk@gmail.com. Er det feil, blir rettelsen lagt ut på denne siden. Se også rettelsene til 2. opplag nedenfor.

 

·         Oppgave 13.6 (s. 96), moment 3. Det skal være «Påløpt husleie utgjøre …». Rettelser i løsningsforslaget, se kulepunkt nedenfor.

·         Oppgave 13.7. Opplysningen om skattesatsen mangler. Skattesatsen er 24 prosent.

·         Oppgave 15.6 (s. 109): I annen setning skal det stå «mars», og ikke «januar». I teksten for bilag 8 skal det stå «sette» i stedet for «sett».

·         Oppgave 33.1 (s. 255): Det er feil i årstallene i oppgaveteksten. 2016 skal være 2008, 2017 skal være 2009 og 2018 skal være 2010.

·         Løsningsforslaget til oppgave 7.4, bilag 5 (s. 317). Beløpet skal føres i kolonnen «Andre eiendeler» med teksten «Kundefordr.». Dette fører til at summen i kolonnen «Andre eiendeler» blir kr 35 200 og at summen i kolonne Bank blir kr 1 900.

·         Løsningsforslag til oppgave 11.1: I ESB skal beløpet være kr 0 på konto 1500 Kundefordringer og kr 674 på konto 1920 Bankinnskudd.

·         Løsningsforslaget til oppgave 13.6: Bilag 3: Kr 2 er feilaktig bokført på konto 7830 Tap fordring. Riktig konto er debet konto 6300 Husleie. Bilag 6: Endringen i tapsavsetningen skal være debet kr 1 på konto 1580 og kredit kr 1 på konto 7830 Tap fordring. Som følge av feilen på bilag 6, blir skattekostnaden endret til 7,4 og overføring til egenkapital endret til 12,8. (I 2. opptrykk av arbeidsboken er beløpene på konto 3200 og 7830 endret, slik at løsningen gir hele tall).

·         Løsningsforslag oppgave 13.7. Beløpet skal være kr 84 i kolonne 5 og 116 i kolonne 6. I kolonne «Sum» skal saldo på konto 20xx være kr -316, saldo på konto 2500 skal være -54, saldo på konto 8300 skal være 84, og saldo på konto 8960 skal være 116.

·         Løsningsforslag oppgave 19.2: Avskrivningen skal være kr 40 000 fordi levetiden skal være fire år (og ikke fem, som er brukt i løsningsforslaget).

·         Løsningsforslag oppgave 19.5: Avskrivningsbeløpet i spørsmål a skal være 180 000 (som i spørsmål b): (Kjøpesum 4 000 000 – interiør 900 000 – restverdi 1 480 000) / 9 år = 180 000.

·         Løsningsforslag oppgave 21.2 b. I balansen, på linjen for Aktiverte utviklingskostnader, skal beløpet være kr 576, kr 288 og kr 72 i hhv. 2017, 2018 og 2019.

·         Løsningsforslag oppgave 27.5. På linjen for Leverandørgjeld, i kolonnen helt til venstre, skal det står +40 siden foretaket har en urealisert gevinst (gjelden er blitt mindre verdt).

·         Løsningsforslag oppgave 32.2 (s. 441). Spørsmål a: Med riktig verdi på UB (kr 120) blir svaret kr 1 980. Spørsmål b: Med riktig verdi på UB (kr 200) blir svaret kr 1 300. Spørsmål c: Med riktig verdi på UB (kr 250) blir kjøpet kr 1 950 og utbetalingen til leverandørene kr 1 910.

·         Løsningsforslag oppgave 34.2, kolonne A under overskriften «I % av balansesum». Riktig tall er 355 % på linje for Driftsinntekt, 284 % på linje for Varekostnad, 39 % på linje for Andre kostnader, 32 % på linje for Årsresultat, 28 % på linje for Varelager og 14 % på linje for Kundefordringer.

·         Løsningsforslag oppgave 35.8: Resultatgraden skal være 11,7 % og 14,78 %, og TKR skal være 12,74 % og 15,15 %.

·         Løsningsforslag oppgave 36.4, spørsmål b (s. 482). Lagertid i varer skal være 38,3 dager for A og 201,1 dager for B. Kontantkonverteringskretsløpet skal være 13,9 dager for A og 181,2 dager for B. I nest siste avsnitt s. 482 skal seks og 50 dager endres til henholdsvis 14 og 181 dager.

 

Mindre viktige feil:

·         Oppgave 8.9 (s. 49) og løsningsforslaget til oppgave 8.9 (s. 328): Konto 2915 Gjeld til eier skulle stått etter konto 2400 Leverandørgjeld.

·         Oppgave 11.3 (s. 66) og løsningsforslag til oppgave 11.3 (s. 336): Konto 8060 Overført til EK. skulle hatt kontonummer 8960.

·         Oppgave 12.16 (s. 88) og løsningsforslag til oppgave 12.16 (s.  351): Konto 6800 Kontorrekvisita skal stå etter konto 6300 Elektrisitet.

·         Oppgave 14.2 (s. 101): I tredje linje er ordet «en» gjentatt to ganger. En gang er riktig.

·          

 

 

Tilbake til toppen av siden

 

Rettelser i arbeidsboken, 1. utgave, 2. opplag 2020

Nedenfor finner du feil som er oppdaget i arbeidsboken. Finner du noe annet du mener er feil, send en epost til frabilagtilbruk@gmail.com. Er det feil, blir rettelsen lagt ut på denne siden.

 

·         Oppgave 13.2 og 13.3, både oppgavetekst og løsningsforslag: Konto 8960 kommer to ganger. Kontoen 8960 Annen egenkapital skal slettes.

·         Oppgave 15.2 (s. 105): Bilag 6 skal være «Sommer AS betaler sin gjeld til Seasons AS».

·         Oppgave 18.6.c. Det mangler informasjon om salget i 2017 som gjør det mulig å regne ut hvor stor avsetningen må være i 2019 for å dekke garantiansvaret på salg som skjedde i 2017. For at oppgaveteksten skal stemme med løsningsforslaget, må du forutsette at garantiansvaret i 2019 som følge av salget i 2017 er kr null (hvilket ikke er en særlig realistisk forutsetning).

·         Oppgave 19.11 moment 2. Salgssummen skal være kr 44 000.

·         Oppgave 30.2: For at løsningen skal stemme med oppgaveteksten, må beløpet i moment 1 være kr 60 000, rentesatsen være 6 prosent per år og datoen i siste setning være 31.1.2019.

·         Oppgave 34.1: Balansesummen for foretak A skal være 7 344 300.

·         Oppgave 35.1: Resultat før skatt skal være kr 100 og skattekostnaden skal være kr 20.

·         Oppgave 35.10. For å beregne EKR og TKR for 2015, er det nødvendig med tall fra 2014 for å få beregnet gjennomsnittlig egenkapital og gjennomsnittlig totalkapital. Egenkapitalen og sum eiendeler per 31.12.2014 er henholdsvis 71 828 og 197 566 for Riis Bilglass og 44 636 og 93 313 for Hurtigruta Carglass. Tall for 2014 er tilgjengelig på bokens hjemmeside, se «Arbeidsbok – Excelfiler med grunnlagstall for oppgaver».

·         Løsningsforslag til Oppgave 12.5 spørsmål a: Cellen for kontrollsum skal være fylt med svart, slik at tabellen blir tilsvarende som i løsningen til spørsmål b.

·         Løsningsforslag til oppgave 15.5. I kolonnen «ESB 30.4.» skal saldo på konto 5000 Lønn være kr 48 000, saldo på konto 6000 Avskrivninger være kr 4 000 og saldo på konto 6100 Frakt være kr 2 480. Når disse beløpene tas med i kolonnen «ESB 30.4.» vil kontrollsummen bli null.

·         Løsningsforslag oppgave 18.6.c. Siste ledd i kontonavnene har byttet plass. Det skal være 7550 Garantiavsetning og 2970 Garantiavsetning.

·         Løsningsforslag oppgave 20.5, tabellen nederst på siden. I kolonnen «Til annen EK» skal konto 8950 debiteres og konto 2050 krediteres. Riktige summer på konto 2050 og 8960 blir derfor hhv. -25 800 og 800.

·         Løsningsforslag oppgave 23.4 c: Riktig svar er kr 5 100.

·         Løsningsforslag oppgave 23.8 c: I alternativ A skal bilag 4 bokføres med rabatt. Det betyr at konto 1920 Bankinnskudd skal krediteres med kr 73 500, konto 2400 Leverandørgjeld debiteres med kr 75 000, konto 710 Inngående mva. skal krediteres med kr 300 og konto 4300 Innkjøpte varer for videresalg skal krediteres med kr 1 200. Dette fører til at saldo på konto 1920 blir kr -74 540, saldo på konto 2710 blir 14 908 og saldo på konto 4300 blir 59 632. I kolonne Sum i alternativ B skal saldo på konto 4300 være kr 60 000.

·         Løsningsforslag oppgave 25.5: I kolonne «Til annen ek» for 2016 skal konto 8960 Overført egenkap. debiteres og konto 2050 Annen egenkapital debiteres. Saldoene på de to kontoene skal være henholdsvis kr 800 og kr 25 800.

·         Løsningsforslag oppgave 26.8. Riktig beløp på linjen «Skyldig offentlige avgifter» skal være kr 123 627 og på linjen «Sum gjeld» skal beløpet være kr 729 640.

·         Løsningsforslag oppgave 27.5. Det skal være gevinst på kr 40 på linjen for leverandørgjeld i EUR og et tap på 25 linjen for langsiktig gjeld i DKK.

·         Løsningsforslag oppgave 28.9: Konto 2950 Påløpte renter skal debiteres med kr 3 500 og konto 8150 Rentekostnader skal krediteres med kr 3 500. Riktig rentekostnad medfører at avsatt skatt blir kr 62 400 (avrundet til nærmeste hele 100) og overføringen til annen egenkapital blir kr 221 114.

·         Løsningsforslag oppgave 30.2. Se over for rettelser i oppgaveteksten. Beløpet for overføring til egenkapital er feilaktig plassert på linjen for renteinntekt, bilagene 6 og 7 er ført i kolonne 6, overføring av periodens resultat til egenkapitalen er ført i kolonne 8, mens tømmingen av kontoen for privatuttak er ført i kolonne 9.

 

Regnskapsanalyse – fordelinger for nøkkeltall

 

I kapitlene om regnskapsanalyse blir det forklart hvordan vi kan vurdere hvor gode eller dårlige nøkkeltall er ved å sammenlikne et foretaks nøkkeltall med nøkkeltallene til andre foretak. I læreboken vises fordelingene til en del nøkkeltall ved hjelp av regnskapstallene til norske AS fra årene 2013, 2014 og 2015. I tabellene på bokens hjemmeside har jeg brukt nyere regnskapstall, og tallene er hentet fra årsregnskapene for 2015, 2016 og 2017. Dataene jeg bruker, er levert av Experian AS.

 

Tabellene finner du her

Om beregningene

Når man skal beregne nøkkeltall ved hjelp av foretakenes offisielle årsregnskaper, må vi passe på at fordelingene som viser hva som er normalt eller typisk, ikke blir misvisende fordi foretak har sendt inn regnskaper med feil, at vi blir lurt av fortegnsskift eller får misvisende verdier på grunn av forholdstall som «eksploderer» på grunn av nevnere nær null. Du finner nærmere forklaringer på fortegnsskift og små nevnere i læreboken. For å unngå disse feilkildene har jeg brukt følgende regler og filtre:

·         Kun aksjeselskaper med sum eiendeler eller sum driftsinntekter over 1 million kroner i årene 2015, 2016 eller 2017 er inkludert i beregningene.

·         Nøkkeltallene er definert som i læreboken "Fra Bilag til Bruk". 

·         Totalkapitalens rentabilitet (TKR) er satt til manglende tallverdi hvis TKR er mindre enn -100 prosent eller større enn +100 prosent.

·         Styrets forslag til utbytte ført som kortsiktig gjeld er medregnet som egenkapital med mindre annet blir oppgitt.

·         Egenkapitalens rentabilitet (EKR) er kun beregnet for foretak med positiv egenkapital (dvs. at EKR ikke blir beregnet for foretak med negativ egenkapital).

·         EKR er satt til manglende tallverdi (missing observation) hvis EKR er mindre enn -200 prosent eller større enn +200 prosent.

·         Foretak med bransjetilhørighet i næringsgruppene offentlig forsvar og internasjonale organisasjoner er utelatt fra beregningene.

·         Egenkapitalprosenten er satt til manglende tallverdi (missing observation) hvis egenkapitalprosenten er større enn +100 prosent eller mindre enn -100 prosent.

·         Fordelingen til følgende forholdstall er trimmet ved å fjerne 1 prosent av observasjonene i hver hale (dvs. at 1 prosent av de mest ekstreme observasjonene i hver ende av fordelingen er fjernet): Bruttofortjeneste, driftsmargin, ebit, resultatgrad, likviditetsgrad 1, likviditetsgrad 2, rentedekningsgrad, finansieringsgrad, arbeidskapital (i kr 1 000), arbeidskapital i prosent av sum driftsinntekter, gjeldsandel, langsiktig gjeldsandel og kortsiktig gjeldsandel

·         Kredittid kunder, lagertid for varer og kredittid leverandører (alle i dager) er satt til manglende tallverdi hvis forholdstallet gir en tallverdi større enn 2 år.

 

Det er først når du skal replikere mine beregninger at disse filtrene og reglene blir viktige.

 

 

Tilbake til toppen av siden

Arbeidsbok – Excelfiler med grunnlagstall for oppgaver

 

I arbeidsboken er det mange oppgaver hvor utgangspunktet er en tabell med tall. En del av disse tallene finner du i Excel-filer du kan laste ned.

·         Kap. 2 (oppgavene 2.2 og 2.7)

·         Kap. 9 (oppgavene 9.3 og 9.6)

·         Kap. 17 (oppgavene 17.1, 17.2 og 17.3)

·         Kap. 31 (oppgavene 31.14 og 31.15)

·         Kap. 32 (oppgavene 32.9, 32.10 og 32.12)

·         Kap. 33 (oppgavene 33.4, 33.7, 33.8 og 33.9)

·         Kap. 34 (oppgavene 34.2, 34.3, 34.4 og 34.5)

·         Kap. 35 (oppgavene 35.3, 35.7, 35.8, 35.9 og 35.10)

·         Kap. 36 (oppgavene 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6 og 36.7)

 

 

 

Tilbake til toppen av siden

 

Arbeidsbok – Løsningsforslag på oppgaver uten løsningsforslag

 

Løsningsforslag i Excel:

·         Oppgave 7.7

·         Oppgave 8.10

·         Oppgavene 12.17 og 12.18

 

Tilbake til toppen av siden