MET 2651 Våren 2007

Første forelesning 16/1:OkonometriV20071.ppt

Forelesningsplan (tentativ): Plani Met 2651 Vaaren 2007.doc

Slides forelesning 23/1: OkonometriV2007-2.ppt

Uke 6:

Oppgaver: 6-spm1.doc

Slides: ØkonometriV2007-3.ppt

Slides: OkonometriV2007-3.ppt

 

Uke 7/Uke8:

Slides: OkonometriV2007-4.ppt

Oppgaver: 6-spm2.doc

Kleins modell: Kleinuke72007-1.ppt

Hjemmeoppgave til uke 9: Demand for food.doc

Uke 9 (27/2):

Vi starter med Chow-testen (Demand for food datasettet); deretter et Cobb-Douglas ex.; litt mer

om multikollinearitet. I kap.9 vil vi kun ta opp F-testen side 344-351; Vi startet så opp med

Heteroskedastisitet i kap.10.

Kleins modell:Kleinsmod.doc

Oppgave til uke 10: Oppgavetiluke10.doc

Uke 10

Det blir gjennomgang av Kleins modell med fokus på heteroskedastisistet (?).Første time vil bli viet Eviews og Klein’s data – og tolkning av modellene.

David vil organisere ”hands-on” øvelse med Eviews på datalab. Mer info følger senere.

Slides:OkonometriV2007-5.ppt

Ny versjon: OkonometriV2007-5.ppt

Oppgave til uke 11: Oppgave uke 11 Met 2651.doc

Uke 11

Vi fortsetter i kap. 11, hvor særlig avsnittene 10.2; 10.3 (The white test, The Breusch-Pagan test; The Parks test; Problemet med ”ommited variable”

Side 402-405) er sentrale (obligatorisk pensum). Videre vil side 407 – 408 – 409 bli betraktet som pensum. Kunnskap om 

Logarithims and Hetero. 10.8 er også pensum.

Første time vil bli viet ”The LB- data set”, se vedlegg: Oppgaveuke11.doc

Oppgave til uke 12: CASE okonometri hosten 2005+aktuellespm.doc

Uke 12

Kap.12: Serial correlation:OkonometriV2007-7.ppt og l24.pdf

Kap 12: Serial korr, litt mer utførlig: OkonometriV2007-7.ppt

Aktuelle sider i læreboken (”so far”): Aktuelle sider i MP Murray.doc

Prøveeksamen i uke 13: Prøveeksamen Met 2651 Uke 13.doc

Uke 15 (10/4): Repeter side 439 , 440 og Durbin – Watson testen på side 446-451.

Avsnittet på side 466 – Transforming the data … vil bli gjennomgått (s 466-468). Videre vil vi gå igjennom avsnitt 11.6

Slides: Okonometri-etterpaske1.ppt

 

Uke 16: Her er to slides sett, begge er tekniske, men jeg skal forsøke å få fram budskapet på en relativt enkel (?) måte: Intro-instrumentvars.ppt

Okonometri-etterpaske2.ppt

Paper med bruk av instrumetvariables: download_pdf.pdf

Uke 17: Okonometri-sisteordinare2007.ppt

Vi legger vekt på Two stage Least Squares og instrumet-variabler. Jeg vil forsøke å trekke ut det som er sentralt i kap.13 (Se slides)

Eksempel: Klein’s økonometriske modell: Klein2007V.sav    

 

Aktuelle sider i MP Murray. Del II: ch.12: sidene 492 – 500 er viktige også sidene 502 – 505. I kapittel 13 er det særlig avsnitt 13.5 (sidene 559 – 568)

vi har lagt vekt på. Jeg synes imidlertid utdelte slides og kopier på forelesningene gir en enklere beskrivelse enn Murray.

Lykke til med Case og eksamen