La staten slippe å eie! 09.09.02
 
 
Oljepengene bør brukes til å fondere pensjoner på individuell
basis, slik at  staten slipper eierskapet til pengene, skriver
professor Arne Jon Isachsen  ved Handelshøyskolen BI.Onsdag 4.
september la den statlig nedsatte Pensjonskommisjonen, som ledes
av fylkesmann Sigbjørn Johnsen, frem en foreløpig rapport. Her
diskuteres kort muligheten for en fondering av opptjente
pensjonsrettigheter basert på midler som i dag tilhører Statens
petroleumsfond og Folketrygdfondet. I den forbindelse reiser
spørsmålet seg om hvorvidt den enkelte skal eie egne midler,
eller om det fortsatt skal være et kollektivt eller statlig
eierskap til midlene. Et annet spørsmål dreier seg om
forvaltningen av pengene; skal staten stå for den - ved
Petroleumsfondet (og Folketrygdfondet) - eller skal private
aktører - norske og eventuelt også utenlandske - gis anledning
til å konkurrere om forvaltningen av disse sparemidlene?
  I en artikkel i Dagens Næringsliv i september 1995 finner vi
en firefeltstabell som på en enkel måte summerer opp alternative
måter vi kan håndtere finansielle fordringer på.
  Modellen som Norge har lagt seg på hva gjelder de store
overskuddene fra oljevirksomheten, finner vi hovedsakelig i rute
1. Staten eier Petroleumsfondet, ved Finansdepartementet. Staten
forvalter, fondet, ved Norges Bank. En eventuell fondering av
tilleggspensjoner, der den enkelte får eiendomsretten til midlene
som settes av til hans eller hennes pensjon, innebærer at noen
penger flyttes ned, fra første til andre linje. Om man åpner opp
for at private fondsforvaltere kan få delta i plasseringen av
midlene, om den enkelte så ønsker, ligger det an til at det blir
penger også i rute 4.
  Arbeiderpartiet - med Jens Stoltenberg i spissen - har liten
sans for å legge penger i rute 4. Ja, heller ikke rute 3 er man
særlig begeistret for. Penger her ville måtte bety at Norges Bank
- ved Petroleumsfondet - fortsatt forvalter midlene, men at den
enkelte kan velge mellom plassering i ulike fond, som
Petroleumsfondet kan tilby. Om du har stor tro på at den
økonomiske veksten i et utvidet EU på lang sikt blir god, mens
rufsete lederskap i amerikanske bedrifter gjør deg langt mer
skeptisk til utviklingen her, vil du velge fond som er overvektet
i europeiske verdipapirer og undervektet i amerikanske.
  Grunnen til Arbeiderpartiets skepsis er enkel: Med individuelt
eierskap til plassering av midler som senere skal danne grunnlag
for utbetaling av tilleggspensjoner, er det ikke til å unngå at
forskjellene i levekår for fremtidens pensjonister blir større.
Om fondet som forvalter pengene til Per, lykkes med en
realavkastning på to prosent per år, mens fondet som forvalter
Pål sine penger, klarer hele fem prosent, vil hundre kroner
avsatt i 24 år ha vokst til 322 kroner for Pål, mot bare det
halve, 161 kroner, for Per. Det går ikke, sier Stoltenberg.
  Hvorvidt midlene på Petroleumsfondet skal øremerkes til
fremtidige pensjonsutbetalinger, er et viktig tema. Men er dette
den sentrale utfordringen? Nei, eierskapet er det sentrale. Så
lenge den norske stat eier store likvide midler, vil
opportunisme, feilfokusering, misnøye, syting og klaging prege
norsk debatt og norsk adferd. Rent seeking, kaller vi det, når
tid og krefter brukes for å få tak i oljepenger. Det kan være
lønnsomt for den enkelte, men innebærer en sløsing av ressurser
for samfunnet. Det har sin pris i form av lavere økonomisk vekst.
Oljeformuen vil raskt bli spist opp, selv om vi ikke ser det.
  Hvorfor kan ikke staten - som andre folk - stå som eier av
hundretalls av milliarder i utenlandske verdipapirer? Fordi
staten det er oss. Fordi statlig eide penger er herreløse penger,
som mange gjerne vil bli eiere av.
  En tidligere sentralbanksjef i USA sa at jobben hans var å ta
vekk punsjebollen før festen tok av. Heve renten i forkant for å
unngå inflasjon, sier sentralbanksjefer i dag. I finanspolitikken
virker et stort, statlig, likvid fond som en permanent
punsjebolle. Man blir først yr og ivrig. Deretter, slapp og dorsk
- og misfornøyd.
  Det er umulig å få en folkemasse fra å tro på smiger og
behagelige løgner, har Sigrid Undset fortalt oss. Det er umulig å
få folk fra å tro at statlige oljepenger kan løse deres konkrete
problemer, kan vi legge til. Gitt at det forholder seg slik, og
gitt at store statlige fond gradvis vil ødelegge virkemåten til
norsk økonomi, hva kan vi da gjøre? En mulighet er å la penger
som tilflyter u-land, vokse til en storflom. Ikke nøye oss med Žn
milliard mer, som Frp nylig har gått inn for, men sende av sted
hundre milliarder - eller mer - i året. Bygge ned
Petroleumsfondet, i håp om å bygge opp den materielle velstanden
i verdens fattigste land. Men dette forslaget er neppe politisk
gangbart.
  En annen variant er å fase inn et program med omfattende
skattelettelser. Eller enda bedre; individuell fondering av
tilleggspensjoner. Om midlene som skal danne grunnlaget for
utbetaling av fremtidige tilleggspensjoner er den enkeltes
eiendom, løser vi problemet med uproduktiv adferd som et statlig
eid Petroleumsfond gir så sterke incitamenter til. I lys av
firefelts tabellen over betyr dette at det meste av pengene går
ut av rute 1 og ned i rute 3, og eventuelt også noe i rute 4,
dvs. privat forvaltning av private pensjonsmidler.
  Om vi aksepterer grunnhypotesen i denne artikkelen, nemlig at
med staten som eier av et stort og voksende oljefond, vil norsk
økonomi i økende grad bli preget av rent seeking og
ressurssløsende adferd. Ja, ikke bare det. Mange spørsmål, som
egentlig ikke har med penger å gjøre, vil bli oppfattet- og
behandlet som om de er av budsjettmessig karakter. Da Carl I.
Hagen i juni i år snakket med en journalist om Fosen Mek.
Verksteder burde få utbetalt subsidier, innledet Hagen med å si:
"Statskassen renner over av penger". Men har det noe med saken å
gjøre? Enten har Fosen rett på pengene, eller så har Fosen ikke
rett på dem. Om statskassen var tom, måtte staten eventuelt ut på
lånemarkedet. Utsagnet til Hagen tyder på at en dreven politiker
lar seg forlede til å la et juridisk spørsmål bli et
budsjettspørsmål.
  Andre oljeproduserende lands erfaringer peker i samme retning:
Om staten blir sittende på pengesekken, blir det fritt frem for
rent seeking og ressurssløsing. Historien - eller empirien -
tilsier også at staten bør bli fritatt for eierskapet til
oljepengene.