Arne Jon Isachsen

Handelshøyskolen BI

24. september 2002

 

 

 

Den virkelige gåten: Hvorfor var kronen så stabil fra 1992 til 2001?

 

Ved inngangen til 2002 kostet en euro om lag åtte kroner. Nå (september 2002) er prisen seksti-søtti øre lavere. Det betyr at den norske kronen har styrket seg med 7-8 prosent mot fellesvalutaen i Europa. Og med om lag det dobbelte mot den amerikanske dollaren.

 

En norsk eksportør, som selger sitt produkt for 100 euro, vil nå sitte igjen med 735 kroner snarere enn 800 kroner. Om han går halvannet år tilbake, til vinteren 2001, ville de 100 euroen gitt ham 820 kroner i kassen. Den sterke valutaen er med på å forklare hvorfor mange norske industribedrifter møter veggen i disse dager. Dette skaper økende uro på mange hold.

 

Blant forhold som betyr mye for valutakursforventninger, er størrelsen på de fremtidige valutainntektene. Ettersom råvarepriser viser mye større fluktuasjoner enn priser på halvfabrikata og ferdigvarer, opplever land som er store produsenter – og eksportører – av råvarer, betydelig større fluktuasjoner i sine valutakurser enn andre land.

 

Basert på daglige observasjoner for 1990-årene hadde Norge langt mindre variasjoner i valutakursen enn Canada, New Zealand og Australia. Variasjonene i eksportprisene var imidlertid langt større for Norge. Et tredje trekk i bildet var den norske kronens tendens til å komme tilbake til sitt utgangsleie. De tre andre landenes valutaer derimot hadde alle klare, langsiktige trender. Hvordan kan det ha seg at den norske kronen seilte i flau bris mens valutakurser for andre land med en mindre ustabil utenriksøkonomi, opplevde stiv kuling med storm i kastene? Hva gjorde vi annerledes enn de andre? Dette er vanskelige spørsmål å besvare. Med gode svar her står vi bedre rustet til å forstå utviklingen etter innføringen av de nye forskriftene for penge- og finanspolitikken fra mars 2001.

 

Kronen var så stabil fordi markedet stort sett forventet at den skulle være det. Og fordi virkemiddelbruken – bredt definert – ble innrettet mot å få kronen tilbake til utgangsleiet når den i relativt korte perioder viste større avvik. Som således bare ble av midlertidig karakter.

 

Tre virkemidler ble tatt i bruk for å låse forventningene til den fremtidige prisen – eller valutakursen. For det første etableringen av Statens petroleumsfond. Med forventninger om betydelige statlige inntekter fra produksjon av olje og gass, og med ønske om ikke å bruke disse fortløpende, var det viktig med et egnet institusjonelt rammeverk. Det statlige oljefondet, eid av Finansdepartementet og profesjonelt forvaltet av Norges Bank, fikk fra midten av 1990-tallet tilført midler. Disse midlene ble i sin helhet holdt i utlandet, i form av utenlandske aksjer og obligasjoner. Opptjening av pengene ble adskilt fra bruken av dem.

 

Med så store midler som det her etter hvert ble snakk om, var det meget fordelaktig, rent valutapolitisk, at staten stod som eier av dem. Det skyldes ganske enkelt at staten, i motsetning til privat sektor, ikke trenger noen kompensasjon for å ta valutakursrisiko.

 

Det andre virkemidlet var forskriften om valutapolitikk av mai 1994. Ved avvik fra utgangsleiet skulle virkemiddelbruken ta sikte på etter hvert å bringe kursen tilbake til dette leiet. Den norske kronen fulgte denne tilbakevendingsregelen meget godt. Her fikk vi en selvforsterkende prosess: Når kursen oppfører seg slik forskriften tilsier, styrkes tilliten. En god ”track record” for valutakursen er med på å sementere og å stabilisere forventningene til den fremtidige kursen.

 

Det tredje virkemidlet var det alvor med hvilket aktørene på de andre politikkområdene betraktet valutapolitikken. Politikerne klarte, tross mye skrik og skrål, å holde en rimelig balanse mellom offentlige inntekter og offentlige utgifter. Det bidrog til å holde inflasjonen lav. Partene i arbeidsmarkedet la til grunn en stabil valutakurs. Dermed fikk de også et stort ansvar for sysselsettingen: Høyere lønnsvekst enn i andre land – uten tilsvarende raskere vekst i produktivitet – gir en umiddelbar svekkelse av konkurranseevnen. Når man likevel tillot seg det, ble det fra NHO og LOs side lagt økt kraft i arbeidet for å holde lønnsøkninger innen passende rammer.

 

Det at finanspolitikken og inntektspolitikken tok innover seg det pengepolitiske regimet – dvs. målet om en stabil valutakurs – virket i seg selv stabiliserende. Med god styring av samlet etterspørsel i økonomien, og med alvor i arbeidet for å holde lønnsøkningene på passende nivå, økte troverdigheten til at morgendagens valutakurs ikke ville være så veldig forskjellig fra dagens. Da prisen på en euro lå over 9 kroner ved utgangen av 1998, fant de som trodde på tilbakevendingsregelen det opportunt å kjøpe kroner. Man kunne forvente en fremtidig valutagevinst, i tillegg til den høye kronerenten man underveis kunne glede seg over. Og ganske riktig, gjennom 1999 styrket kronen seg kraftig, med om lag 10 prosent. Samtidig, og det må understrekes, som signalrenten til Norges Bank ble satt ned med til sammen 2,5 prosentpoeng gjennom dette året.

 

Er en tilbakevending til stabil valutakurs, basert på tilbakevendingsregelen, mulig å tenke seg?