Oljepengene må reddes 2001-08-29
 
Finnes det noe "grep" man kan ta, slik at de enorme
rikdommene som nå hentes opp av Nordsjøen, kommer over til hver
enkelt av oss, spør professor Arne Jon Isachsen ved
Handelshøyskolen BI.
  Penger har perfekt likviditet. Med penger kan du umiddelbart
skaffe deg andre goder; det være seg varer og tjenester,
fordringer og kapitalutstyr. Avstanden fra det (likvide) aktivum
du har, til hva du ønsker å ha (kjøpe) blir kort. Fristelsen til
å kjøpe, og presset innenfra til å gjøre nettopp det, øker.
Derfor uttrykket "penger brenner i lomma".
  En varm sommerdag langt inne på fjellet tenker man knapt på
iskrem. Avstanden til kiosken er uoverstigelig lang. Vel nede i
bilen, på vei hjem, stanser man for å fylle bensin. Avstanden til
iskremdisken er bare et par meter. Med ett kjenner man den
ubendige lysten på en kroneis. Og med rede penger kjøper man
selvsagt en sådan.
  I disse dager blir Norges oljerikdom på bunnen av Nordsjøen i
stort tempo gjort om til likvide fordringer. Ved Statens
petroleumsfond akkumuleres det utenlandske fordringer i
størrelsesorden et par hundre milliarder kroner per år. Med meget
likvide markeder, både for disse fordringene, og for omveksling
av utenlandske penger i norske penger, opplever folk - med rette
- at staten er i ferd med å bli uhorvelig rik på betalingsmidler.
Den lange avstanden fra formue i form av olje på havets bunn til
andre goder blir kortet dramatisk ned når oljen tas opp, og en
stor del av inntektene tilflyter det statlige oljefondet.
Dessuten forsvinner en mengde usikkerhetsfaktorer: Hvor mye olje
er det egentlig der nede? Hva koster det å ta den opp? Hvilken
pris får vi? Hvor mye av inntektene tilfaller staten?
  Tidligere hadde vi et relativt avslappet forhold til hva
oljeformuen, i form av olje, kunne brukes til. Men når oljen (og
gassen) nå gjøres om til likvide fordringer, forvaltet av Statens
petroleumsfond, er det som om vi kommer ned fra fjellturen og
forbi iskremdisken. Avstanden fra de betalingsmidlene vi nå
sitter på og andre ting, som vi heller vil ha, blir kort. Og
presset for å bruke av midlene desto større. Faren for lite lure
økonomiske disposisjoner for Norge som nasjon er større enn på
lang tid.
  Denne utfordringen kan møtes på flere måter. Linjen som til nå
har vært fulgt, med rimelig grad av suksess, har vært å formane
velgere såvel som politikere om å vise måtehold og langsiktighet.
En for rask bruk av oljeinntektene innenlands vil gi inflasjon og
høyere rente. I tillegg kan den norske kronen bli sterkere. Alle
tre forhold bidrar til å gjøre livet surt for den
konkurranseutsatte delen av næringslivet. Og med en kraftig
avskalling her, hva skal vi da betale utenlandske varer og
tjenester med en gang langt inn i fremtiden?
  Ved omleggingen av den økonomiske politikken den 29. mars i
år, ble det åpnet for en noe raskere innfasing av oljepengene i
norsk økonomi. Regelen er nå at vi skal bruke litt, nærmere
bestemt forventet realavkastning av Statens petroleumsfond hvert
år. Denne regelen fikk bred tilslutning i Stortinget.
  Imidlertid er det all grunn til å tro at håndhevelsen av den
nye regelen ikke blir lett. Når folket, i stigende grad, ser at
det statlige oljefondet årlig vokser med etthundre til tohundre
milliarder kroner årlig (dvs. med mellom ti og 20 prosent av
verdiskapningen i Fastlands-Norge), er det ingen dristig hypotese
å hevde at evnen til og muligheten for å holde fast på den nye
regelen vil svekkes over tid. Med staten som eier av et raskt
voksende oljefond, som ligger an til å overstige 1000 milliarder
kroner om bare tre år, inviteres alle mulige særinteresser til å
gjøre sine krav gjeldende. Samtidig får staten som arbeidsgiver
store problemer med å motivere, og å rettferdiggjøre, behovet for
omstillinger innen offentlig sektor. Med en helfet konto i
utenlandske banker, er det ikke enklere bare å øke bevilgningene
til dette og hint?
  På bakgrunn av argumentasjonen i linjene over, er det
nærliggende å hevde at et samfunn som i økende grad gjør om
statlig formue til likvide fordringer, samtidig må se til at
disse midlene kommer over på den enkeltes hender. Finnes det noe
"grep" man kan sette, slik at de enorme rikdommene som nå hentes
opp av Nordsjøen, kommer over til hver enkelt av oss, og det på
en måte som både er rettferdig og hensiktsmessig? I så fall vil
sjansene for at oljeeventyret skal bli til glede for land og
folk, også i et langt perspektiv, øke.
  I denne sammenhengen kommer eldrebølgen hendig inn. Når antall
pensjonister om noen år øker kraftig, vil statens utbetalinger
måtte stige tilsvarende. De statlige pensjonene i Norge, som i de
fleste andre land, er ikke fonderte. Det betyr at trygdeavgiften
som man trekkes for, ikke går inn på noe fond. Løpende
skatteinnbetalinger (inklusive innbetaling til pensjon) dekker
løpende utgifter til trygd og pensjon. Med en eldrebølge som
snart "skyller" inn over landet, vil pensjons- og trygdeutgiftene
på statens hånd øke kraftig. Mens staten har et stort og voksende
oljefond på sin aktivaside, har staten store og voksende
pensjonsforpliktelser på sin passivaside.
  Gitt denne situasjonen, hva er da mer naturlig enn at staten,
når den ser sin balanse under ett, slår til med fondering av
pensjoner, basert på oljefondet? I bokholderispråket bygger
staten ned sin balanse. Hver enkelt nordmann får fondert sine
opptjente pensjonsrettigheter. Passivasiden reduseres. Denne
fonderingen betaler staten for ved bruk av midlene på oljefondet.
Aktivasiden går ned.
  Til slutt. Utgangspunktet for denne analysen, med tilhørende
forslag om individuell fondering av fremtidige pensjoner, er de
problemer et stort og raskt voksende, likvid og statlig, oljefond
med all sannsynlighet vil skape. Utgangspunktet er ikke
eldrebølgen som sådan. Men den kommer hendig inn, om man ønsker å
bruke de pengene vi får "gratis" ved at oljeprisene er henimot
det tredobbelte av kostnadene som påløper, ved utvinning av
oljen.
  Forslaget til professor Kalle Moene i Dagens Næringsliv for en
tid siden, om at vi burde gi bort disse pengene til folk i
virkelig fattige land, ville vært enda bedre om Norge i
utgangspunktet hadde hatt et system der fremtidige pensjoner
allerede var fonderte.