En plan for nedbygging 12.02.02
 
Børsdirektørens forslag - å tilføre norsk industri billig
kapital gjennom  Petroleumsfondet - vil jeg anbefale legges
tilbake i skrivebordsskuffen,  skriver professor Arne Jon
Isachsen ved Handelshøyskolen BI.
  I Dagens Næringsliv 2. februar gjør børsdirektør Sven Arild
Andersen seg noen tanker om forvaltningen av oljeformuen. Han
presiserer at hans mening aldri har vært at oljeformuen skal
brukes i skjermet sektor. Nei, norsk industri er det som ligger
Andersen på hjertet.
  Økt innenlandsk bruk av oljeinntekter vet vi vil svekke
vilkårene for konkurranseutsatt sektor i Norge. Børsdirektøren
vil at noe av den kapitalen som samles opp på statens hånd, skal
"Éreinvesteres i Norge og brukes til å videreutvikle norsk
industriÉ". Han sier ikke noe om til hvilke vilkår. Men siden
næringslivet allerede i dag lever i et fritt kapitalmarked, vil
kapitalen måtte tilføres til under markedspris. Hva er ellers
vitsen?
  Jeg tror ikke dette er noen god idé. La oss i stedet se på
fire andre måter å dempe nedbyggingen av norsk industri på, som
økt bruk av oljeinntekter ellers vil føre til.
  For det første vil rammevilkårene for norsk industri bedres i
samme grad som skjermet sektor øker sin produktivitet. Behovet
for overføringer av ressurser fra industri til offentlig
virksomhet blir da tilsvarende redusert. En vellykket politikk
for modernisering og effektivisering av offentlig sektor vil
således sikre arbeidsplasser i industrien.
  Vi aner konturene av en konflikt tvers gjennom LO: Mens
Fellesforbundet (som inneholder blant annet det gamle Jern &
Metall) legger stor vekt på tiltak som gir økt produktivitet i
offentlig sektor, synes Kommuneforbundet mindre begeistret for
krav til rasjonalisering og økt effektivitet for egne medlemmer.
Et synlig og raskt voksende statlig petroleumsfond styrker
Kommuneforbundets sak; kan det være nødvendig med alt dette maset
om økt produktivitet nå som eieren - det offentlige - blir rikere
dag for dag?
  På sin årlige konferanse på Geilo høsten 2001 hadde LO Stat
som slagord: "Tryggere jobb og bedre arbeidsmiljø". Her er det
produsentinteressene, det vil si de ansattes ve og vel, som står
i fokus. Det er kanskje ikke så rart for en
arbeidstagerorganisasjon. Men hadde det ikke vært en tanke om man
også viste interesse for brukerne? Når det kommer til stykket har
vi ikke et helsevesen for legenes skyld. Og heller ikke et NSB
for lokomotivførerne skyld. Nei, det er pasientenes og de
reisendes behov, henholdsvis, som står i fokus. Hva med følgende
slagord for LO Stat neste år: "Flest mulig fornøyde brukere"?
  En paradoksal situasjon fremstår: Om økt bruk av oljepenger
ikke skal føre til for rask nedbygging av det konkurranseutsatte
næringslivet, må veksten i skjermet sektor, herunder den
offentlige, ta seg kraftig opp. Men nettopp alle disse
oljepengene vi daglig hører om, svekker legitimiteten av
prosjektet modernisering av offentlig sektor og hemmer muligheten
for å ta ut de rasjonaliseringsgevinster som ligger her.
  En annen vei å gå som vil dempe den nedbygging av
industrisektoren som en økende bruk av oljepenger vil føre til,
er å øke antall arbeidede timer her i landet. Her er tre
alternativer å velge blant: Høyere alder før man pensjoneres,
lengre arbeidstid og kortere ferier, eller strammere praktisering
av regler for uføretrygd og sykefravær. Ikke akkurat tiltak man
blir populær av å foreslå.
  For det tredje er det ikke likegyldig hvordan staten øker
bruken av oljeinntekter. Her er to muligheter: Reduserte skatter
og økte offentlige utgifter. Om skatte- og avgiftslettelser blir
gitt på en slik måte at de stimulerer til økt produksjon - særlig
i sektorer som er skjermet for konkurranse fra utlandet - vil man
kunne få i pose og sekk: Oljepenger betaler for økt import (og
for mindre eksport), mens et mer incentivriktig opplegg for
skatter og avgifter fører til økt produksjon i skjermet sektor.
Bedre incentiver kan også bety at flere finner det hensiktsmessig
å gå ut i arbeidslivet, eller at de som allerede er der, jobber
bedre.
  En fjerde mulig strategi for å forhindre at økt bruk av
oljepenger tar knekken på altfor mange bedrifter i
konkurranseutsatt sektor, er å gjøre produksjon i skjermet sektor
(inklusive den offentlige) mer utsatt for konkurranse fra
utlandet. Sagt på annen måte, om vi kan få til økt produksjon i
skjermet sektor ved hjelp av utenlandske ressurser, og betale for
dette i utenlandsk valuta, blir presset for omstilling fra
industri til produksjon i skjermet sektor i Norge tilsvarende
redusert. Rent konkret, hvorfor ikke legge forholdene bedre til
rette for at større anbud tilfaller utenlandske selskaper? Om for
eksempel et tysk firma la inn det rimeligste budet på å bygge
ferdig firefelts vei Fredrikstad-Oslo, hva ville det bety i det
store bildet? Om tyskerne samtidig tok med seg alt fra
arbeidskraft, maskiner og betong, til øl og bratwurst, ville
denne veibiten kunne bygges med minimal innsats av innenlandske
ressurser. Og bygg- og anleggsvirksomhet får preg av å høre
konkurranseutsatt sektor til.
  Hva det her dreier seg om er å åpne stadig større deler av
norsk produksjon for konkurranse fra utlandet - også de deler som
tradisjonelt er skjermet fra slik konkurranse. Det vil redusere
behovet for at industrien må avgi arbeidskraft til andre sektorer
når oljepengene i stigende grad tas i bruk.
  Disse fire alternativene er det behov for å arbeide mer med.
Børsdirektørens forslag derimot - å tilføre norsk industri billig
kapital gjennom Petroleumsfondet - vil jeg anbefale legges
tilbake i skrivebordsskuffen. I motsatt fall vil vi stå i fare
for å sløse bort vår felles formue ved at avkastningen i
Petroleumsfondet blir mindre enn den kunne ha vært.