Norsk Investorforum skriver brev 2001-03-26
 
Norsk Investorforums brev til regjeringen koker ned til én
ting: Hvordan kan  sterke kapitalinteresser i Norge få økt
tilgang på billig kapital? skriver  professor Arne Jon Isachsen
ved Handelshøyskolen BI.
  Den 1. februar 2001 skrev Norsk Investorforum et ni siders
brev med overskriften "Statlig kapitalstyrke som
konkurransefortrinn" til tre statsråder. Synspunktene som her
fremlegges, fortjener en nærmere analyse og en mer
gjennomgripende debatt.
  Det mest imponerende med Norsk Investorforums brev er evnen
forfatterne viser ved valg av "gode" ord. Ord som gjennom sin
assosiasjonsskapende evne, gjør at man vanskelig kan være imot de
vurderingene som gjøres og de forslagene som fremmes. Såkorn er
et godt ord. Et forslag om et fond for såkorn-kapital, må vel
alle gode mennesker gi sin støtte? Passiv er et dårlig ord. Hvem
kan vel være for passive plasseringer når det stilles opp mot
aktiv forvaltning og strategiske oppkjøp?
  De to første av de ni sidene av Norsk Investorforums brev gir
et sammendrag på seks punkter av tiltakene man ønsker å satse på.
Her er alt fra oppkjøp av utenlandsk bank til satsing på
biomarine næringsklynger. Rent umiddelbart kan denne listen virke
både imponerende og fornuftig. Men etter nøyere gjennomlesning,
koker brevet ned til én ting: Hvordan kan sterke
kapitalinteresser i Norge få økt tilgang på billig kapital?
Argumentasjonen er fremlagt i en språkdrakt der det skal virke
som om fellesinteressene står i fokus. Det gjør de ikke.
  På side tre leser vi:
  "Dagens politikk innebærer i sin konsekvens at Norge bruker en
del av sin oljeformue til å finansiere norsk næringslivs
konkurrenter i andre land."
  Underlig synspunkt, synes jeg, fra en markedsvennlig
organisasjon som vil være et talerør for private langsiktige
eiere og investorer. For en åpen økonomi er oppsamling av
fordringer på andre land - eller på private aktører i andre land
- en mulig spareform, i tillegg til innenlandske
realinvesteringer. Når ekstraverdier på 12-15 milliarder kroner
hver måned renner inn i statskassen fra Nordsjøen, må denne
første spareformen brukes, om verdiene skal kunne oppbevares
forsvarlig. Det betyr fondsoppbygging i utlandet, med
markedsbestemt avkastning.
  Er dette "finansiering av norsk næringslivs konkurrenter i
andre land"? I den grad vi kjøper aksjer og private obligasjoner,
kan man gjerne si det. Dette gjelder egentlig også om man kjøper
utenlandske statspapirer. For da kan jo vedkommende lands egen
sparing i større grad gå til eget næringsliv, mens vi bidrar til
finansiering av landets offentlige utgifter. Uansett vil Norge,
gjennom overskudd på driftsbalansen, med tilhørende
kapitaleksport, stille sine oppsparte midler til disposisjon for
næringsliv og/eller offentlige myndigheter i andre land.
  Å drive med "finansiering av norsk næringslivs konkurrenter i
andre land" er et snedig valg av ord. Det skal vi ikke ha noe av!
Nei, norske penger til norske kapitalister - det må da være langt
bedre?
  La oss ta en tur til Toten. Baker'n på Kapp har et godt år bak
seg. Stolt går han til Toten sparebank og setter inn 100.000
kroner. Baker'n på Lena gjør det også bra. Han vil investere i ny
bakerovn. Toten sparebank innvilger det nødvendige lånet på
100.000 kroner.
  "Hvor dum er baker'n på Kapp", vil Norsk Investorforum si,
"som bruker en del av sin formue til å finansiere konkurrenten i
nabolaget?" "Hvor dum er Norsk Investorforum", vil andre si, "som
ikke skjønner hva kapitalisme og marked egentlig går ut på?" For
hva er det som her skjer?
  n n Baker'n på Kapp får bedre avkastning på sin
finansinvestering enn han ville ha fått om pengene hadde gått til
anskaffelse i ny realkapital.
  n n Baker'n på Lena kan realisere en lønnsom investering - om
Toten sparebank har gjort en god kredittvurdering.
  n n Det blir økt produktivitet og hardere konkurranse i
bakeribransjen, til glede for alle som handler boller og brød på
Toten.
  Dessuten. Om Lena-bakerens prosjekt er solid, vil han, uansett
Kapp-bakerens "passive pengeplassering", få låne de nødvendige
midlene i Toten sparebank.
  Et velfungerende kapitalmarked - her eksemplifisert med en
norsk sparebank - har to formål. For det første å sikre at
oppsparte midler går til finansiering av de beste prosjektene.
Det betyr at sparing og investering blir to adskilte aktiviteter.
Baker'n på Kapp sparer. Baker'n på Lena investerer. Neste år er
det kanskje motsatt.
  For det andre kan man, via kapitalmarkedet, skille mellom
opptjening av inntekt og bruk av inntekt. Tjener man fett ett år,
men vil bruke pengene senere, er rentebærende innskudd i en
sparebank et egnet sted å oppbevare kjøpekraften i mellomtiden.
  Norske pengeplasseringer i utlandet er presis hva som trengs i
den høstingsfasen for oljeutvinning som Norge nå er midt oppe i.
Hadde ikke denne muligheten vært åpen, måtte oljeproduksjonen
blitt tilpasset Norges løpende importbehov.
  Om man imidlertid godtar Norsk Investorforums argument om at
staten ikke bør kjøpe så mye aksjer og obligasjoner ute, må
norske bedrifter investere i ny virksomhet hjemme og ute. Men
ettersom staten sitter på midlene, gjelder det å kanalisere disse
inn i private foretak, slik at staten ikke trenger å være en
aktiv eier. Det krever at private kommer opp med en viss mengde
egenkapital. Utfordringen blir således "É å komme frem til en
modell som kan utløse privat kompetent kapital i ønsket omfang".
  Og modellen er allerede på bordet. I 1998 ble Start-fondet
etablert, med 51 prosent privat kapital og 49 prosent offentlig
kapital. Hensikten med dette fondet er å gjøre investeringer i
nystartede bedrifter mer attraktive for private investorer. Det
gjøres ved at staten bidrar med risikoavlastning. Staten får en
avtalt rente på vellykkede investeringer, mens resten av
gevinsten tilfaller de private.
  Men her er en asymmetri. Om et prosjekt går bra, blir statens
kapitalinnsats å betrakte som fremmedkapital. Man får sin rente,
men ikke avkastning utover dette. Om det går dårlig, blir statens
kapitalinnsats sett som egenkapital. Man stiller bakerst i køen
når boet gjøres opp.
  Som å ta sukkertøy fra et barn. Der staten er barnet.
  Hvorfor skal denne gunstige finansieringsformen være
forbeholdt de aller rikeste - de som står bak Norsk
Investorforum? Hvorfor hyler ikke LO opp? Eller KrF, som alltid
har et vaktsomt øye på fordelingseffekter av alle mulige
politiske tiltak? Vi må nok bare ta av oss hatten for Norsk
Investorforums evne til vellykket lobbyvirksomhet.
  Argumentasjonen til Norsk Investorforum snur tingene på hodet.
Det er ikke slik at staten må "utløse privat kompetent kapital i
ønsket omfang". Staten kan på egen hånd - og helt uavhengig av
norske kapitalister - plassere våre felles midler der man finner
det mest hensiktsmessig. Oljefondet har et globalt marked å salte
pengene ned i.
  I årstalen i februar 2001 sammenfatter sentralbanksjef Svein
Gjedrem det hele slik:
  "Det er viktig å være oppmerksom på at staten kan velge
sammensetning, krav til avkastning og risikoprofil på sine
finansielle investeringer uten å skjele til finansieringsbehovet
til norske foretak. Norske bedrifter på sin side kan velge låne-
og egenkapitalstruktur uavhengig av statens finansielle
investeringer. Mellom staten som investor og bedriftenes
kapitalbehov er det et kapitalmarked. Dette markedet gjør at
statens og bedriftenes valg kan atskilles. Vi bør ikke behandle
fordelingen av statens finansinvesteringer og bedriftenes valg av
finansiering som om vi har en bytteøkonomi."
  For den ukyndige leser virker innspillene fra Norsk
Investorforum besnærende. For den kyndige fremstår innspillene
som et skoleeksempel på "rent seeking activity". Rent seekingen
ligger i at Norsk Investorforum søker å få hånden rett ned i
kisten med gull, uten å gå veien om markedet. Konstruksjonen av
Start-fondet viser at Norsk Investorforum allerede har lykkes med
dette. Mye vil ha mer. Nå er det snakk om at staten skal bla opp
2,5 milliarder nye kroner, basert på en tilsvarende modell.

Hvilken interesse har fellesskapet av det?