Euroen kommer 13.11.2001

 
 
Om halvannen måned begynner Europa å handle med euro over
disk. Hva blir virkningene? spør professor Arne Jon Isachsen ved
Handelshøyskolen BI.
  I januar 2002 kommer euro som sedler og mynt. I løpet av noen
få måneder blir euro eneste lovlige betalingsmiddel i tolv
EU-land. Hvordan vil overgangen til en monetær union påvirke
medlemslandene, andre land i Europa og USA?
  Innledningsvis minner vi om at felles mynt i Europa primært
er et politisk prosjekt. Hadde det ikke vært for kansler Helmut
Kohls solide støtte ville euroen aldri sett dagens lys. Fra en
økonomisk synsvinkel ble innføring av felles mynt det naturlige
neste skritt etter etableringen av Det indre marked i 1993, med
fri bevegelse av arbeidskraft og kapital, og av varer og
tjenester.
  For bedrifter og husholdninger vil felles mynt gjøre det
lettere å sammenligne priser. Det skjerper konkurransen og gir en
bedre utnyttelse av ressursene. Videre vil felles mynt kunne føre
til betydelig økt handel Eurolandene imellom.
  I kapitalmarkedene har man allerede klart merket konsekvenser
av euroen. Statsobligasjoner for alle Euroland ble allerede i
1999 denominert over i euro. Et dypere og mer likvid marked for
euro-papirer gjør det lettere å legge ut store lån uten at renten
stiger. Fusjoner og oppkjøp blir enklere å få til.
Strukturendringer via et bedre fungerende kapitalmarked er
allerede en klar gevinst av euro. Videre gjør innføring av euro
at bedrifter i større grad går rett til långivere (ved salg av
obligasjoner og aksjer). Bankenes rolle blir relativt mindre.
  For de politiske myndighetene mister det enkelte Euroland
renten som stabiliseringspolitisk virkemiddel. Den europeiske
sentralbanken (ECB) bestemmer den felles renten.
Rentefastsettelsen er avledet av bankens mål om at den årlige
prisstigningen skal ligge mellom en og to prosent for alle
landene sett under ett. Heller ikke valutakurs blir lenger noe
virkemiddel det enkelte Euroland kan ta i bruk.
  På toppen av dette har vi Vekst- og stabilitetspakten som
setter klare grenser for hvor mye de offentlige utgiftene kan
økes med eller skattene reduseres med. Finansminister Eichel i
Tyskland (av alle land!) har luftet en kjettersk tanke; burde man
lempe litt på kravet om at statlige budsjettunderskudd ikke skal
kunne overskride tre prosent av verdiskapingen i et Euroland?
  Det er verdt å merke seg at Irland gjerne kan ha høyere
inflasjon enn Tyskland, dersom veksten i produktivitet i irsk
industri er klart høyere enn i tysk industri
(Balassa-Samuelson-effekten). Et annet viktig poeng er at når man
tar vekk myntenheten i det enkelte land, vil virkemåten til
økonomien endres. Om endringene er gjennomgripende, vil tidligere
erfaringer bli mindre relevante for gjetninger om fremtiden. Et
spennende spørsmål er hvorvidt fravær av muligheten til å
devaluere vil gjøre at arbeidsmarkeder i Euroland blir mer
fleksible.
  I Storbritannia er statsminister Blair en klar tilhenger av
euro, finansminister Brown er langt mer skeptisk. Uansett må en
folkeavstemning til for å avgjøre spørsmålet. I en fersk
meningsmåling var 57 prosent av befolkning mot innføring av euro.
Samtidig trodde 73 prosent at Storbritannia ville være i Euroland
innen 2010.
  Valutasystemene i de nordiske land var, inntil nylig, temmelig
forskjellige. Men ved at Island og Norge i mars i år gikk over
fra en pengepolitikk basert på stabil valutakurs til en politikk
basert på prisstabilitet, slik svenskene gjorde det i 1993, har
tre av fem land samme system. Finland har tatt euroen i bruk,
mens Danmark har et gammeldags fastkurssystem.
  Den finansielle uroen som startet i Thailand sommeren 1997,
nådde Europa året etter. Med forventning om at Finland snart
ville gå med i ØMU, ble renteøkninger her langt mindre enn i
Norge og Sverige. Således dro Finland fordel av ØMU selv før
denne institusjonen var formelt etablert.
  Danmark kan forbli utenfor ØMU. Eller bli med når danskene
selv finner tiden moden. Sverige, på den annen side, har ingen
fremforhandlet unntaksklausul. Göran Persson, Sveriges
statsminister, ser ut til å ville ha folkeavstemning om euro i
løpet av tre-fire år.
  Frem til 1989-90 var finsk utenrikspolitikk noe begrenset av
hva som var akseptabelt for Sovjetunionen. I dag er Finland det
eneste land i Norden som er fullverdig medlem av EU. Fra en
historisk synsvinkel er det interessant å observere hvordan
Finland, i løpet av et tiår, har beveget seg fra periferien i
Europa og inn til sentrum.
  For USA er euroens komme en blandet fornøyelse. De gode
nyhetene er et mer helhetlig marked i Europa, der man kan nøye
seg med å følge én og ikke tolv valutaer. Den dårlige nyheten er
økt konkurranse for dollaren, som det dominerende internasjonale
betalingsmidlet. Omlag 400 milliarder dollar, i form av sedler,
eies av folk som bor utenfor USAs grenser. Sedler kan ses som
ikke-rentebærende lån. Om vi legger til grunn fem prosent rente,
gir denne seddelmengden eid av utlendinger USA en årlig fordel
(internasjonal seigniorage) på 20 milliarder dollar.
  For amerikanske foretak er det bekvemt at bedrifter i andre
land gjerne handler i dollar. Svingende valutakurser får da
mindre direkte effekt for amerikanske selskap. At olje og andre
råvarer prises i dollar, bidrar også til å gjøre livet enklere
for amerikanske forretningsmenn.
  Argumentet her er enda sterkere i kapitalmarkedet. Å kunne
låne i utlandet i egen valuta gir en klar fordel. Den finansielle
risikoen dempes. Og kostnader med valutasikring spares. Noen
økonomer hevder at dollarens rolle som internasjonal valuta har
gjort det for lett for amerikanere å låne utenlands. En kjedelig
konsekvens av dette er den kraftige gjeldsoppbygningen i
husholdningssektoren i USA de senere år.