ATEKST
 
 

Dagens Næringsliv

(Morgen, 2005-04-29, 2005, 741 ord) (73)

Vi må tåle press

HILDE C. BJØRNLAND
Vi må tåle høyt press i norsk økonomi. Hvis ikke, må vi velge et annet inflasjonsmålEtter en lang periode med rentenedsettelser har oppsvinget i norsk økonomi festet seg, med god vekst, økt kapasitetsutnytting og fallende ledighet. Ledigheten er imidlertid fortsatt noe høyere enn den var før konjunkturene snudde for mer enn to og et halvt år siden, mens kapasitetsutnyttingsgraden allerede er tilbake på nivåer vi så under høykonjunkturen i 2000. Det er imidlertid liten vekst i prisene, og med en inflasjonsrate på om lag Žn prosent (målt ved kpi-jae) er inflasjonen fortsatt langt unna målet på 2,5 prosent. Bortsett fra at Norges Bank dermed bommer betydelig på inflasjonsmålet, kan det virke som om det er gode tider i norsk økonomi, og den jevne (låne)forbruker nyter godt av lave renter. Eller bør vi bekymre oss? Allerede fra vi så en tiltagende vekst i økonomien, begynte enkelte å argumentere for at Norges Bank snarest burde sette opp renten, hvis ikke ville flaskehalser oppstå i deler av økonomien, med ustabilitet i etterspørsel, produksjon og priser som resultat. Norsk økonomi kunne umulig tåle en så ekspansiv pengepolitikk over en så lang periode. Etter min mening er dette å snu argumentasjonen på hodet. Hvis vi i det hele tatt skal nå inflasjonsmålet ved å føre en ekspansiv pengepolitikk, må vi tåle litt press i økonomien. Uten dette presset vil inflasjonen vanskelig kunne bevege seg oppover, med mindre Norges Bank får uventet "drahjelp" annetsteds fra (les permanent høye oljepriser, ekspansivt budsjett etcetera). I en ny analyse der jeg studerer virkningen av pengepolitikken i Norge, finner jeg nettopp dette; Skal inflasjonen øke etter en rentenedsettelse, må økonomien gjennom en høykonjunktur med betydelig press. Studien er en empirisk analyse der jeg rendyrker den isolerte virkningen av pengepolitikken. Den viser også at pengepolitikken virker med etterslep, slik Norges Bank har argumentert ved flere anledninger. Etterslepet er imidlertid ganske betydelig, for mens valutakursen reagerer umiddelbart etter en rentenedsettelse, er den maksimale virkningen på bruttonasjonalproduktet (bnp) og inflasjonen skjøvet henholdsvis ett og tre år ut i tid. Forløpet er omtrent som følger: En midlertidig rentenedsettelse depresierer valutakursen momentant, før denne sakte vender tilbake til utgangsleiet. Etterspørselen øker gradvis og gir maksimal utslag i bnp fire-fem kvartaler ut i tid. I denne perioden skjer det lite med inflasjonen, som så begynner å stige, til maksimal effekt er nådd etter to og et halvt til tre år. Effekten på inflasjonen er imidlertid mye mindre enn effekten på bnp, slik at dersom inflasjonen i utgangspunktet har falt langt unna målet slik som nå, må vi oppnå en stor grad av press i økonomien hvis inflasjonen skal komme opp til målet. Resultatene fra min studie av norsk økonomi er ikke unike i internasjonal sammenheng. Rent bortsett fra at pengepolitikken gir relativt store utslag i kronekursen sammenlignet med valutakurseffekten i enkelte andre land, finner alle at pengepolitikken virker gjennom produksjonen, men har liten og treg effekt på inflasjonen. Man kan trekke mange konklusjoner av disse funnene. Dersom det i fremtiden blir en svært tung jobb for pengepolitikken å holde inflasjonen nær målet i situasjoner der det er sterke krefter som driver inflasjonen unna, kan man lett argumentere for at mandatet bør tolkes mindre snevert ved også å legge vekt på å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. Nå er imidlertid realøkonomien allerede vektlagt noe mer enn hva den var for bare ett år siden, ettersom Norges Bank ifjor utvidet styringshorisonten til tre år. Alternativt kunne Norges Bank styre etter et annet og mer "kontrollerbart" mål på underliggende inflasjon enn det man gjør nå. I mandatet til Norges Bank står det at det i utgangspunktet ikke skal tas hensyn til "direkte effekter på konsumprisene som skyldes endringer i rentenivået, skatter, avgifter og særskilte midlertidige forstyrrelser". Hva som menes med særskilte midlertidige forstyrrelser er uklart og gir betydelig rom for tolkninger. Norges Bank har valgt å styre etter kpi-jae, der man justerer kpi for direkte effekter av endringer i avgifter og energipriser. Nå vil imidlertid alle mål på underliggende inflasjon være vilkårlig valgt, så lenge vi mangler en klar definisjon av hva underliggende inflasjon er. Så, hvorfor ikke et annet vilkårlig valgt prismål? Kanskje ville det være vel så rimelig for en liten, åpen økonomi å se helt vekk fra midlertidige forstyrrelser i importprisene og heller styre etter innenlandsk inflasjon. Denne har ligget betydelig nærmere målet de siste par årene, selv om den også nå ligger på nedsiden. Ellers får man tåle presset!

DOKNR:
Nummeret brukes for å finne artikkelen i ATEKST og for å få tjenester knyttet til den.

ATEKST er en tjeneste fra Mediearkivet.no®