ATEKST
 
 

Dagens Næringsliv

(Morgen, 2005-02-25, 2005, 746 ord) (33)

Hvorfor så opptatt av kpi?

HILDE C., BJØRNLAND
Prisveksten har vært lav det siste året, men andre indikatorer viser at norsk økonomi er i sterk vekst.10. februar 2005. Spenningen er til å ta å føle på i markedet bare minutter før januartallene for konsumprisene (kpi) slippes fra SSB. Hvor mye vil kpi stige? Markedet er optimistisk. 1,6 prosent på årsbasis er anslaget for veksten i kpi, ifølge ni norske sjefsøkonomer. Kjerneinflasjonen (kpijae), målet på inflasjonen som Norges Bank styrer etter, er ventet å stige med 1,2 prosent i samme periode. Klokken 10.00 slippes tallene: Konsumprisene viser en vekst på 1,1 prosent i januar, mens kjerneinflasjonen stiger med 0,7 prosent. Altså langt under estimatene. Aktørene er overrasket. Kronen svekkes og markedsrentene faller som følge av de svake tallene. Det blir hevdet at den lave inflasjonen isolert sett vil gi sentralbanken enda mindre grunn til å heve styringsrentene med det første, og økonomene skyver rentehevelsene ut i tid. Men stopp litt her. Hvorfor skulle lave tall for kpi isolert sett bety at Norges Bank vil vente med å heve renten? Inneholder dagens kpi noen informasjon som tilsier at renten fremover burde gå opp eller ned? For å svare på det må man se på sammenhengen mellom pengepolitikk, konjunktursykluser og inflasjon. I Norge har vi et inflasjonsmål for pengepolitikken. Det operative målet er en vekst i konsumprisene på 2,5 prosent over tid. Styringsrenten (foliorenten) er det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken, og den settes med tanke på å nå inflasjonsmålet Žn-tre år frem i tid. Denne horisonten er helt i tråd med tiden det tar før en renteendring får full effekt på inflasjonen, ettersom renten først virker gjennom kronekurs og etterspørsel, før den slår ut i prisene. Isolert sett burde derfor januartallene for kpi signalisere hva slags politikk Norges Bank har ført de siste årene, og ikke nødvendigvis noe om fremtidig rentesetting. Dette sa også Gjedrem i årstalen forrige uke: "Det tar tid før en rentereduksjon virker på inflasjonen. Vi ser nå effektene av pengepolitiske beslutninger som dels ligger to år tilbake i tid." Når det har vært fokusert så mye på den løpende inflasjonen, er det fordi vi har hatt en lengre periode med svært lav inflasjon. Bekymringen for deflasjon har vært til stede, og Norges Bank har derfor lagt særlig vekt på fortløpende kpi-tall. Men inflasjonen er nå på vei opp og det virker lite sannsynlig at Norges Bank vil fortsette å dvele ved dagens inflasjonstakter når det den egentlig skal gjøre, er å se fremover. For en sentralbank som styrer etter inflasjonsmål, må heller det å kunne anslå presset i økonomien i en konjunktursyklus være viktig, ettersom dette sier noe om fremtidig inflasjonspress. Nå er det slik at i løpet av en konjunktursyklus vil de fleste økonomiske variabler - som konsum, import og sysselsetting - bevege seg i takt med bruttonasjonalproduktet (bnp), som måler samlet økonomisk aktivitet. Enkelte variabler vil imidlertid snu opptil flere måneder før bnp når et topp- eller bunnpunkt, mens andre igjen henger etter. Variable som snur før bnp kalles ledende indikatorer, og inkluderer blant annet timeverk, investering samt kapasitetsutnyttelse. Inflasjonen derimot er en variabel som snur opptil ett til to år etter at bnp når konjunkturtoppen/-bunnen. Norge har ingen stor tradisjon for å utarbeide ledende indikatorer, og noen av de få som finnes publiseres regelmessig av SSB, uten at de får særlig mye oppmerksomhet. En av grunnene til dette kan være at en ledende indikator i en periode sjelden får samme betydning i neste periode. Mer interessant er det derfor å se på flere ledende indikatorer som er vektet sammen. En slik "composite" indikator som er rangert høyt i internasjonale studier, beregnes av OECD for hvert medlemsland. I følge denne indikatoren er imidlertid bildet helt klart, det går rett til værs i Norge! Arbeidet med ledende indikatorer har inntil nylig vært sett på som lite akademisk. Men etter at Europas ledende akademiske forskningssenter, Centre for Economic Policy Research (CEPR), har begynt å lage en ledende indikator for Euro-området, har interessen for indikatorer blant akademikere også økt. Indikatoren som kalles EuroCOIN, består av data fra finansiell- og reell sektor, samt utvalgte spørreundersøkelser. Det akademiske arbeidet ligger i måten man utnytter denne informasjonen på når man konstruerer indikatoren. De siste tallene for EuroCOIN (se figur) er imidlertid ingen lystig lesning. Den viser at aktiviteten i Europa er på full fart nedover. Så gjenstår det å se om forskerne bak EuroCOIN får rett når de spår en slik nedgang samt hvor mye dette vil bety for utviklingen i Norge sammenlignet med våre oppadgående piler.

DOKNR:
Nummeret brukes for å finne artikkelen i ATEKST og for å få tjenester knyttet til den.

ATEKST er en tjeneste fra Mediearkivet.no®